เนื้อหา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราชฯ (อำเภอคำตากล้า) 16 ธ.ค. 58

tdmjsks58001

    > นายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนชาวอำเภอคำตากล้า  ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ในส่วนภูมิภาค (อำเภอคำตากล้า)  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  วัดบูรพา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร.

tdmjsks58002

tdmjsks58003

tdmjsks58004

tdmjsks58005

tdmjsks58006

tdmjsks58007

tdmjsks58008

tdmjsks58009

tdmjsks58010

tdmjsks58011

tdmjsks58012

tdmjsks58013

tdmjsks58014

tdmjsks58015

tdmjsks58016

tdmjsks58018

tdmjsks58019

tdmjsks58020

tdmjsks58021

tdmjsks58022

tdmjsks58023

tdmjsks58024

tdmjsks58025

tdmjsks58026

tdmjsks58027

tdmjsks58028

tdmjsks58029

tdmjsks58030

tdmjsks58031

tdmjsks58032

tdmjsks58033

tdmjsks58034

tdmjsks58035

tdmjsks58036

tdmjsks58037

tdmjsks58038

tdmjsks58039

tdmjsks58040

tdmjsks58041

tdmjsks58042

tdmjsks58043

tdmjsks58044

tdmjsks58045

tdmjsks58046

tdmjsks58047

tdmjsks58048

tdmjsks58049

tdmjsks58050

tdmjsks58051

tdmjsks58052

tdmjsks58053

tdmjsks58054

tdmjsks58055

tdmjsks58056

tdmjsks58057

tdmjsks58058

tdmjsks58059

tdmjsks58060

tdmjsks58061

tdmjsks58062

tdmjsks58063

tdmjsks58064

tdmjsks58065

tdmjsks58066

tdmjsks58067

tdmjsks58068

tdmjsks58069

tdmjsks58070

tdmjsks58071

tdmjsks58072

tdmjsks58073

tdmjsks58074

tdmjsks58075

tdmjsks58076

tdmjsks58077

tdmjsks58078

tdmjsks58079

tdmjsks58080

tdmjsks58081

tdmjsks58082

tdmjsks58083

tdmjsks58084

tdmjsks58085

tdmjsks58086

tdmjsks58087

tdmjsks58088

tdmjsks58089

tdmjsks58090

tdmjsks58091

tdmjsks58092

tdmjsks58093

tdmjsks58094

tdmjsks58095

tdmjsks58096

tdmjsks58097

tdmjsks58098

tdmjsks58099

tdmjsks58100

tdmjsks58101

tdmjsks58102

tdmjsks58103

tdmjsks58104

tdmjsks58105

tdmjsks58106

tdmjsks58107

tdmjsks58108

tdmjsks58109

tdmjsks58110

tdmjsks58111

tdmjsks58112

tdmjsks58113

tdmjsks58114

tdmjsks58115

tdmjsks58116

tdmjsks58117

tdmjsks58118

tdmjsks58119

tdmjsks58120

 backhome