เนื้อหา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ของอำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร

------------------------

previewktk01

ที่ตั้งและเขตการปกครอง

ที่ตั้งและอาณาเขต

     อำเภอคำตากล้า เป็นหนึ่งในสิบแปดอำเภอของจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ ๗๖๐  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕๑,๒๕๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังนี้

     ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

     ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

     ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

     ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 

previewktk03

previewktk15

คำขวัญประจำอำเภอ

  "ดินดำน้ำชุ่ม  ปลาชุมข้าวงาม  น้ำสงครามยิ่งใหญ่  สาวภูไทสุดสวย  เลอล้ำด้วยวัฒนธรรม  ถิ่นน้อมนำหลักธรรมะ"

 

 

previewktk28

บุคลากรอำเภอคำตากล้า

  ๑.นายนคร ศิริปริญญานันท์   นายอำเภอคำตากล้า

  ๒.นายธนเดช พันธ์ทาร์     ปลัดอาวุโส (จพง.ปค.ชำนาญการ)

  ๓.นายกฤษฎิ์ โสมปัดทุม    ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

  ๔.นายธัญเทพ ผาลี         ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

  ๕.นายปรัชญา ใจสาหัส     ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

  ๖.พ.อ.อ.นิวัตร กำมหาวงษ์   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

  ๗.นางสาวแสงจันทร์ พลากุล   เสมียนตราอำเภอ

  ๘.นางบัวบาน ไชยพิมพ์       เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

  ๙.นางอมรรัตน์ ศรีโยหะ       เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.)

  ๑๐.นายวีระนนท์ จากผา       เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.)

  ๑๑.นางรุ่งฤดี ทองคำ          เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.)

  ๑๒.นายอดิศักดิ์ ไกรวิชัย      เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.)

  ๑๓.นายประเสริฐ สิงห์ชา      ลูกจ้าง นักการภารโรง

 

 

previewktk29 

สมาชิก อส. จำนวน ๑๑ นาย

     ๑. ม.ญ.สุบรรณ อ้นมา

   ๒. ม.ญ.คำสอน เงินลุนปา

   ๓. ม.ญ.สมพร หล้าหิบ

   ๔. ม.ญ.เฉลียว หล้าหิบ

   ๕. ม.ญ.นิ่ม ศรีดี

   ๖. ม.ญ.พงศักดิ์ ยางธิสาร

   ๗. ม.ญ.พิทักษ์พงศ์ บุญหลง

   ๘. ม.ญ.(ญ)สุกัญญา จำปาหาญ

   ๙. ม.ญ.เนชชาย เห็นหลอด

   ๑๐. ม.ญ.วีรศักดิ์ ไกรวิชัย

   ๑๑. ม.ญ.สมเกียรติ บัญธุปา

 

previewktk04

previewktk27

 

การปกครอง

 

     อำเภอคำตากล้า แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้

     ๑. การปกครองส่วนท้องที่ แบ่งเป็น ๔ ตำบล ๖๑ หมู่บ้าน กำนัน ๔ คน สารวัตรกำนัน ๘ คน แพทย์ประจำตำบล ๔ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๕๗ คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ๑๒๒ คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๑๗ คน

     ๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น เทศบาลตำบล ๒ แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล ๓ แห่ง   ดังนี้ ๑.เทศบาลตำบลคำตากล้า  ๒.เทศบาลตำบลแพด  ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า  ๔.องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  ๕.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม

 

 

previewktk05

previewktk25

ประชากร

     จำนวนประชากรของอำเภอคำตากล้า ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๙,๔๒๔ คน ชาย ๑๙,๘๐๘ คน หญิง ๑๙,๖๑๖ คน ครัวเรือน ๑๒,๓๔๕ ครัวเรือน

 previewktk06

ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ของอำเภอคำตากล้า

 

         ราชการส่วนกลาง

     ๑. สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า

     ๒. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอคำตากล้า

     ๓. ท้องถิ่นอำเภอคำตากล้า

     ๔. ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

     ๕. โรงพยาบาลคำตากล้า

     ๖. หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สน. ๖

 

         ราชการส่วนภูมิภาค

     ๑. ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า

     ๒. สำนักงานที่ดินอำเภอคำตากล้า

     ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า

     ๔. สำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้า

     ๕. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

 

previewktk26

    หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

     ๑. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอคำตากล้า (ธกส.)

     ๒. ธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า                            

     ๓. ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอคำตากล้า

     ๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำตากล้า 

 

     หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม

     ๑. หน่วยสัสดีอำเภอคำตากล้า

     ๒. ศูนย์ศิลปาชีพเสนานฤมิตร บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแต้

 

 previewktk09

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอคำตากล้า มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาด อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๗๒ เมตร  สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นพวกไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำสงคราม เหมาะแก่การเพราะปลูก   แต่ถ้าปีไหนน้ำมากน้ำท่วมผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายได้

 

 previewktk07

ลักษณะภูมิอากาศ

     ภูมิอากาศของอำเภอคำตากล้า   จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) จะมีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง

 

 previewktk08

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

         ๑. ดิน ดิน ในพื้นที่ของอำเภอคำตากล้า เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง เป็นเหตุให้ดินถูกน้ำชะล้างสารอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชไปหมด การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้างยาก เพราะการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทาน และการจัดการบำรุงรักษาดินไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งในการใช้ประโยชน์จากดินใน พื้นที่ของอำเภอคำตากล้าจะใช้ในการทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

          ๒. น้ำ อำเภอคำตากล้า นอกจากอาศัยน้ำฝนในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการทำเกษตรกรรมแล้วยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ          

              ๒.๑ แม่น้ำสงครามเป็นลำน้ำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีปริมาณน้ำมาก   ต้นน้ำเกิดที่บริเวณพื้นที่ของอำเภอส่องดาว(เทือกเขาภูพาน) ไหลผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย   แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

              ๒.๒ ห้วยโน้ต ไหลผ่านพื้นที่ตำบลแพด ตำบลหนองบัวสิม ไหลลงแม่น้ำสงคราม โดยมีห้วยกลอยเป็นลำห้วยสาขา

              ๒.๓ ห้วยเหล็กเปียก   ไหลผ่านพื้นที่ตำบลนาแต้ ไหลลงแม่น้ำสงคราม โดยมีห้วยแคน ห้วยแสง ห้วยคำพู ห้วยฟ้าผ่า ห้วยเชือก เป็นลำห้วยสาขา

              ๒.๔ หนองสามขา        อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า

              ๒.๕ หนองหลวง        อยู่ในเขตของตำบลหนองบัวสิม

              ๒.๖  หนองงูเหลือม      อยู่ในเขตของตำบลนาแต้

 

 previewktk10

ป่าไม้

          อำเภอ คำตากล้า มีเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ ๓๒,๖๙๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดงอีบ่าง  ดงคำพู และดงคำกั้ง ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ของราษฏร

 

 

สาธารณูปโภค

          ถนน

          อำเภอคำตากล้า มีถนนสายสำคัญๆ ดังนี้

      (๑) ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ      (หมายเลข ๒๒๒)

      (๒) ถนนสายคำตากล้า-บ้านดุง   (หมายเลข ๒๓๒๑)

      (๓) ถนนสายคำตากล้า-ท่าก้อน

 

 

ประปา

           อำเภอ คำตากล้า มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวนทั้งหมด   ๕๔   แห่ง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ทุกตำบล ส่วนในเขตเทศบาลใช้น้ำประปาจาก ทต.อบต.หมู่บ้าน

 

previewktk02

 

 

ไฟฟ้า

           อำเภอคำตากล้า มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคำตากล้า จำนวน ๑ แห่ง มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง ๖๑ หมู่บ้าน

 

 

การสื่อสารโทรคมนาคม

            อำเภอคำตากล้า มีที่ทำการไปรษณีย์จำนวน ๑ แห่ง ด้านโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่บริการของบริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด สาขาวานรนิวาส

 

 

 

การพาณิชย์และการบริการ

            ปั๊มน้ำมันจำนวน   ๔   แห่ง   ตลาดสด   จำนวน   ๔   แห่ง

 

 

การอุตสาหกรรม

          อำเภอคำตากล้า มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตมุ้งและเปล ส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศ

 

 

previewktk11

สภาพทางสังคม

การศึกษา

สถานศึกษา

          ๑. สถานศึกษา   ระดับประถมศึกษา   จำนวน ๑๙ โรงเรียน   ห้องเรียน ๑๗๑ ห้องเรียน  ครูจำนวน   ๒๒๕ คน   นักเรียนจำนวน   ๔,๙๔๕ คน   ดังนี้

         (๑) โรงเรียนบ้านคำตากล้า

                (๒) โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย

                (๓) โรงเรียนบ้านผาศักดิ์

                (๔) โรงเรียนบ้านแสนสุข

                                                                               

         (๕) โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง

         (๖) โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

         (๗) โรงเรียนบ้านนาแต้

         (๘) โรงเรียนบ้านดอนคำ

         (๙) โรงเรียนบ้านหนองแสง

         (๑๐) โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว

         (๑๑) โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

         (๑๒) โรงเรียนบ้านเพีย

         (๑๓) โรงเรียนบ้านท่างาม

         (๑๔) โรงเรียนบ้านนาถ่อน

         (๑๕) โรงเรียนแพดพิทยารัตน์

         (๑๖) โรงเรียนบ้านตาด

         (๑๗) โรงเรียนบ้านดงบัง

         (๑๘) โรงเรียนบ้านกุดจาน

         (๑๙) โรงเรียนบ้านดงอีด่อย

 

 

       ๒. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   จำนวน   ๑๐ โรงเรียน   จำนวนห้องเรียน   ๔๑ ห้องเรียน   จำนวนครู   ๘๓ คน   จำนวนนักเรียน   ๒,๗๗๑ คน   ดังนี้

                (๑) โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์       

         (๒) โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

                (๓) โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล                  

         (๔) โรงเรียนบ้านกุดจาน

                (๕) โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง                  

         (๖) โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

                (๗) โรงเรียนบ้านเพีย                                  

         (๘) โรงเรียนบ้านท่างาม

                (๙) โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์             

         (๑๐) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

           ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ในพื้นที่ของอำเภอคำตากล้า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กก่อนวัยเรียน) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๙ แห่ง

 

           ๔. ห้องสมุดประชาชน จำนวน ๑ แห่ง 

 

previewktk12                                                 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์

 

       ๑. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านดอนคำ – เสนานฤมิตร ตำบลนาแต้

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

             ๒. ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ๘๑ ไร่

             ๓. ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ วัดเสนานฤมิตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ๑๓๐ ไร่

             ๔. ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ บ้านวังชมภู ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ๑๐๕ ไร่

             ๕. ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ บ้านโคกทรายขาว ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ๒๔๘ ไร่

 previewktk18

previewktk19

 

การประกอบอาชีพ

              ๑. อาชีพเกษตรกรรม การทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ปลูกผัก   เป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่อำเภอคำตากล้า

              ๒. ปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค   กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และอื่น ๆ เป็นอาชีพรอง

              ๓. ประมง จะเป็นการทำประมงแบบพื้นบ้านตามลำน้ำสงคราม ห้วยเหล็กเปียก ห้วยโน๊ต

              ๔. ค้าขาย การค้าขายส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาล และตำบลหนองบัวสิมโดยเฉพาะตำบลหนองบัวสิมจะเป็นแหล่งผลิตมุ้งและเปลญวน จำหน่ายทั่วประเทศ เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอ

              ๕. รับจ้างทั่วไป  ประชาชน ในอำเภอคำตากล้าส่วนใหญ่จะอพยพไปทำงานรับจ้างยังต่างถิ่น      หลังฤดูทำนา เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปรับจ้างตัดอ้อยที่จังหวัดกำแพงเพชร  ไปทำงานรับจ้างและงานแม่บ้านที่ต่างประเทศ

 

 

 previewktk13

แหล่งเงินทุน สหกรณ์และการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

 

        แหล่งเงินทุน

              ๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาย่อยคำตากล้า

              ๒) ธนาคารออมสิน สาขาคำตากล้า         

              ๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน ๕๖ กองทุนๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งหมด ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

            ๔) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน ๓๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งหมด ๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท

               ๕) กลุ่มอาชีพ ๓๕ กลุ่ม

               ๖) การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๓๑ หมู่บ้าน

              ๗) การรวมกลุ่มอาชีพอำเภอคำตากล้ามีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังนี้กลุ่มทอผ้าฝ้าย , กลุ่มเย็บผ้า , กลุ่มทอผ้าไหม , กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย , กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแพด , กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า , กลุ่มแม่บ้านหนองบัวใต้ , กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง , กลุ่มทอผ้าคำตากล้า , กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระแก้ว , กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านหนองเหมือดเมี่ยง

 

 

สหกรณ์

           อำเภอคำตากล้า มีสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑ แห่ง   

       

previewktk16

previewktk177 

ด้านศาสนา

            ประชาชน ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น ๙๕% ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็น ๕ % โดยมีสถาบันทางศาสนา ดังนี้

            ๑. วัด มีวัดทั้งหมด   จำนวน   ๒๖   แห่ง     และที่พักสงฆ์    จำนวน   ๒๔   แห่ง 

       ๒. โบสถ์คริสต์   จำนวน   ๑   แห่ง

 

 

previewktk20

previewktk21

previewktk22

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

       ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สำคัญและจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น

             - งานถวายผ้ากฐินอำเภอประจำปี

             - งานแห่เทียนพรรษา

             - งานบุญมหาชาติ (บุญพระเวสสันดร)

             - ประเพณีลอยกระทง

             - ประเพณีสงกรานต์

             - แข่งเรือยาว

             - งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

 

previewktk23

previewktk24
 

การสาธารณสุข

            สถานบริการทางสาธารณสุข

             ๑. โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง ๑ แห่ง    

             ๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง รพ.สต.ประจำตำบล ๖ แห่ง

             ๓. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๓ แห่ง

 

 

บุคลากรทางการแพทย์

             อำเภอคำตากล้า มีบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลและสถานีอนามัยประจำตำบล ทั้ง ๖ แห่ง

 

การรักษาความสงบเรียบร้อย                         

        อำเภอคำตากล้า มีสถานีตำรวจภูธร จำนวน ๑ แห่ง  คือ สภ.คำตากล้า

 

previewktk14

 

             ---------------------------------------

backhome